Zipnet nieuws

Werkzaamheden Werkgroep Infectie Preventie (WIP) worden afgebouwd vanwege gebrek aan financiën

16 december 2016,

Bericht van het Bestuur WIP
 
Gisteren is het bestuur van de WIP geïnformeerd op het ministerie van VWS (bij monde van Mw. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid). De mededeling was dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken. Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.
 
 

Blog: Ga antibioticaresistentie tegen – ook in het verpleeghuis

17 november 2016
 
Basishygiëne, infectiepreventie en het terugdringen van antibioticaresistentie hebben binnen verpleeghuizen niet altijd die urgentie, die het zou moeten hebben. De aandacht voor huiselijkheid en welzijn lijkt in tegenspraak met zorgvuldig medisch handelen voor bewoners door professionals.
Eliane Thewessen, bestuurder van AxionContinu en Cees Hertogh, hoogleraar aan VUmc, pleiten voor meer waakzaamheid om (verdere) toename van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) tegen te gaan.
 
Wanneer bestuurders en professionals in verpleeghuizen werkelijk staan voor kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, zijn een goede basishygiëne en bewustzijn van de risico’s van antibioticaresistentie vanzelfsprekend aanwezig. Weten wij als bestuurders echt hoe in onze eigen huizen de basishygiëne is geregeld? Vinden er hygiëne- en infectieaudits plaats? Meten we het aantal optredende infecties? En gebeurt er iets met die bevindingen? Wat zijn onze  antwoorden als de cliëntenraad ons hierop bevraagd? De zorg voor kwetsbare bewoners in verpleeghuizen wordt steeds complexer en basishygiëne en infectiepreventie zijn een vast onderdeel van veilige zorg.
 
name=